Disclaimer

QUEM Identiteit Makers is onderdeel van Mynt B.V.
Versie: 1 mei 2021

Copyright

Op alle concepten en ontwerpen die worden aangeboden in deze presentatie – vooraf, tijdens en na de opdracht – is auteursrecht van toepassing.

Alle grafische ontwerpen, stijlelementen, lettertypes en overige digitale bestanden die vervaardigd worden door QUEM Identiteit Makers (QUEM) tijdens het ontwerpen en die ter beschikking worden gesteld tijdens presentatie blijven te allen tijde eigendom van QUEM totdat de klant aan alle financiële verplichtingen heeft voldaan. Het is niet toegestaan om het grafisch ontwerp en het concept over te nemen ten behoeve van andere doeleinden. Mocht de klant zich niet aan deze voorwaarden houden, is QUEM gerechtigd alle geleden financiële schade in rekening te brengen.

All graphic designs, style elements, fonts and other digital files that are produced by QUEM Identiteit Makers (QUEM) during the design and that are made available during presentation remain the property of QUEM at all times until the customer has met all financial obligations. It is not allowed to copy the graphic design and concept for other purposes. If the customer does not comply with these conditions, QUEM is entitled to charge all financial damage suffered.

Gebruik website

Mynt B.V. verleent u hierbij toegang tot deze Website en publiceert hier teksten, afbeeldingen en andere materialen die door Mynt B.V. en derden zijn aangeleverd. Het onderstaande is van toepassing op de website. Door de website te gebruiken stemt U in met deze disclaimer. Alle rechten van intellectuele eigendom betreffende deze informatie liggen bij Mynt B.V. en haar licentiegevers. Kopiëren, verspreiden en gebruik van deze informatie is niet toegestaan zonder schriftelijke toestemming van Mynt B.V., behoudens en slechts voor zover anders bepaald in regelingen van dwingend recht.

Ondanks de zorg en aandacht voor de inhoud van deze website, is het mogelijk dat informatie onvolledig of onjuist is weergegeven. Mynt B.V. is niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor verlies en/of schade ten gevolge van het gebruik van de website. De op deze Website aangeboden materialen worden aangeboden zonder enige vorm van garantie of aanspraak op juistheid. Deze materialen kunnen op elk moment wijzigen zonder voorafgaande mededeling van Mynt B.V.. Aan de verstrekte informatie kunnen geen rechten worden ontleend. Mynt B.V. aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor de inhoud van deze informatie. Alle prijzen op de Website zijn onder voorbehoud van kennelijke type- en programmeerfouten. Voor de gevolgen van dergelijke fouten wordt geen aansprakelijkheid aanvaard.

Mynt B.V. aanvaardt op geen enkele wijze welke aansprakelijkheid dan ook voor het al dan niet kunnen gebruiken van deze Website, noch voor de gevolgen van het gebruik van door haar via deze Website gratis aangeboden bestanden, waaronder downloads, documentatie, instructies, stuurprogramma’s etc., of voor informatie die bereikt wordt via hyperlinks op de Website, alsmede voor de gevolgen van het gebruik van elders, al dan niet door derden aangeboden producten, een en ander zelfstandig of in combinatie met een eerder door Mynt B.V. vervaardigd of geleverd product. Indien u via deze site een product aanschaft, al dan niet via downloads, accepteert u deze uitsluiting van de aansprakelijkheid. Het Nederlandse recht is van toepassing.